Faculty of Science and Information Technology                                    Semester: Fall 2015
 
               Effective From 03 October 2015     Prepared by:  Shikha Anirban & Kaushik Sarker  
                                    Class Routine for the Department of Software Engineering              
                                     
Saturday  
08:30-10:00 10:00-11:30 11.30-1:00 1:00-2:30 2:30-4:00 4:00-5:30  
Class Course Teacher Class Course Teacher Class Course Teacher Class Course Teacher Class Course Teacher Class Course Teacher  
601AB SWE133A TJ 601AB SWE321A FBZ 601AB SWE133B TJ 601AB     601AB SWE 121D AA 601AB      
604AB SWE212B RR 604AB ACC124B   604AB SWE 121E AA 604AB SWE133C TJ 604AB SWE435 MKS 604AB SWE422D NI  
501AB     501AB     501AB     501AB SWE413A KS 501AB MAT113E AI 501AB ENG123E KTO  
502AB SWE233B MR 502AB SWE233C MR 502AB MAT221C AZ 502AB STA134D SJ 502AB STA134E SJ 502AB SWE424B RHM  
504AB     504AB     504AB     504AB PHY114C SHU 504AB MAT221D AZ 504AB MAT221E AZ  
405AB SWE223A TTR 405AB SWE223B TF 405AB SWE223C TF 405AB MAT113D AI 405AB SWE424A RHM 405AB      
406AB     406AB     406AB     406AB SWE233A MR 406AB SWE426 MH 406AB SWE426 MH  
304AB     304AB SWE231A SR 304AB SWE231A SR 304AB SWE232BLab SRJ 304AB SWE423Lab SRJ 304AB      
404AB     404AB SWE231C KS 404AB SWE231D KS 404AB  SWE331A MMH 404AB SWE331B MMH 404AB APPSO    
605AB     605AB SWE223ALab MY 605AB SWE321ALab FBZ 605AB SWE223BLab MY 605AB SWE231B SR 605AB SWE231B SR  
                  507MB SWE425Lab FBZ              
501MB PHY114ALab   501MB PHY114ALab   501MB PHY114BLab   501MB PHY114BLab   501MB PHY114CLab   501MB PHY114CLab    
Sunday  
601AB     601AB SWE223B TF 601AB SWE 121 A MMR 601AB SWE321A FBZ 601AB SWE333A TRK 601AB SWE122A AA  
604AB SWE312 FBZ 604AB SWE211 A SA 604AB SWE223C TF 604AB SWE422A TRK 604AB SWE 121 B MMR 604AB SWE232A TH  
501AB SWE 132A SS 501AB SWE 132C SS 501AB SWE412A DFH 501AB SWE133E SS 501AB SWE233C MR 501AB      
502AB     502AB SWE111B SSH 502AB SWE 121C AA 502AB MAT113B MHns 502AB SWE422C RE 502AB      
504AB MAT113C MHns 504AB SWE323 IR 504AB SWE323 IR 504AB STA134C SJ 504AB SWE133D JNT 504AB STA134D SJ  
405AB SWE233B MR 405AB MAT221C AZ 405AB STA134E SJ 405AB MAT221A AZ 405AB STA134G ZI 405AB SWE231G JNT  
406AB SWE424B RHM 406AB SWE133B TJ 406AB PHY114B SSK 406AB SWE424C RHM 406AB MAT113A SKR 406AB      
304AB SWE331A MMH 304AB SWE331B MMH 304AB SWE233BLab MR 304AB SWE133BLab TJ 304AB SWE232ALab SRJ 304AB SWE422CLab RE  
404AB SWE213CLab AKS 404AB SWE 122 LabC MMR 404AB SWE133ALab TJ 404AB SWE421 SIM 404AB SWE421Lab SIM 404AB SWE421 SIM  
605AB SWE231C KS 605AB SWE223CLab MY 605AB SWE211ALab SA 605AB SWE231D KS 605AB SWE231E KS 605AB SWE333ALab TRK  
Monday  
601AB SWE133A TJ 601AB SWE423 DTB 601AB SWE 121 B MMR 601AB SWE 121D AA 601AB SWE122D NN 601AB ENG123D KTO  
604AB SWE111A DTB 604AB SWE211 B SA 604AB SWE133E SS 604AB SWE422A TRK 604AB SWE321B FBZ 604AB SWE232B TH  
501AB SWE122B RHM 501AB SWE121 A MMR 501AB SWE425 FBZ 501AB SWE133D JNT 501AB SWE412B MKS 501AB MAT221D AZ  
502AB     502AB ENG123B NR 502AB SWE413A KS 502AB SWE424C RHM 502AB MAT221G SH 502AB SWE333B TRK  
504AB SWE122A AA 504AB STA134A SJ 504AB SWE422B TRK 504AB MAT221E AZ 504AB STA134C SJ 504AB SWE424A RHM  
405AB SWE311A RE 405AB PHY114A SSK 405AB SWE412C MKS 405AB SWE112A NN 405AB SWE224A AB 405AB      
406AB SWE 132A SS 406AB     406AB ENG123A NR 406AB SWE133G AB 406AB SWE131B RE 406AB      
304AB     304AB SWE133GLab AB 304AB SWE213ALab AKS 304AB SWE112C KS 304AB SWE111C SSH 304AB SWE233ALab MR  
404AB SWE332 AKS 404AB SWE231H JNT 404AB SWE133CLab TJ 404AB SWE424BLab SS 404AB SWE133DLab JNT 404AB SEC/RC    
605AB     605AB SWE133C TJ 605AB SWE211BLab SA 605AB SWE321BLab FBZ 605AB SWE 132BLab MMR 605AB      
504 MB                                    
Tuesday  
601AB SWE413B KS 601AB SWE 122C MMR 601AB SWE 132 B MMR 601AB SWE112C KS 601AB SWE 121E AA 601AB MAT113E AI  
604AB SWE423 DTB 604AB SWE211 B SA 604AB SWE211 C SA 604AB ACC124A SK 604AB SWE212A MKS 604AB SWE232A TH  
501AB MAT113A SKR 501AB STA134B SJ 501AB MAT113B MHns 501AB SWE 132C SS 501AB SWE422B TRK 501AB SWE222B AAS  
502AB     502AB SWE412A DFH 502AB SWE 121C AA 502AB SWE122E NN 502AB SWE224B AB 502AB      
504AB STA134A SJ 504AB MAT221A AZ 504AB MAT221B AZ 504AB SWE224C AB 504AB SWE222C RK 504AB      
405AB SWE233A MR 405AB SWE222A AAS 405AB PHY114B SSK 405AB STA134F SJ 405 AB STA134G ZI 405AB MAT221G SH  
406AB     406AB SWE312 FBZ 406AB SWE425 FBZ 406AB SWE111B SSH 406AB MAT221F AZ 406AB SWE133F SSH  
304AB     304AB SWE332 AKS 304AB SWE311B RE 304AB SWE122DLab KBB 304AB SWE122D NN 304AB SWE422BLab TRK  
404AB SWE313Lab AKS 404AB SWE122ALab AA 404AB SWE424ALab SS 404AB SWE422ALab TRK 404AB SWE112CLab   404AB SOFOLAB    
605 AB SWE112BLab KBB 605AB     605AB SWE412B MKS 605AB SWE422C RE 605AB SWE331C MMR 605AB      
EngLab1     EngLab1     EngLab1 ENG123A NR EngLab1 ENG123B NR EngLab1 ENG123C KTO EngLab1      
Wednesday  
601AB     601AB SWE 122C MMR 601AB SWE 132 B MMR 601AB SWE224C AB 601AB STA134B SJ 601AB MAT221B AZ  
604AB SWE111A DTB 604AB SWE211 C SA 604AB     604AB SWE211 A SA 604AB SWE131B RE 604AB SWE232B TH  
501AB     501AB SWE212A MKS 501AB MAT113D AI 501AB SWE213B KA 501AB SWE213C KA 501AB SWE213A KA  
502AB SWE122B RHM 502AB     502AB ENG123C KTO 502AB SWE413B KS 502AB SWE111C SSH 502AB SWE133G AB  
504AB MAT113C MHns 504AB     504AB SWE224A AB 504AB SWE222A AAS 504AB SWE313 AKS 504AB SWE322 NI  
405AB SWE223A TTR 405AB PHY114A SSK 405AB STA134F SJ 405AB MAT221F AZ 405AB SWE222C RK 405AB PHY114C SHU  
406AB     406AB     406AB SWE131A RE 406AB SWE412C MKS 406AB SWE321B FBZ 406AB      
304AB     304AB SWE231F JNT 304AB SWE133ELab SS 304AB     304AB     304AB SWE122ELab KBB  
404AB SWE231E KS 404AB SWE122BLab RHM 404AB SWE211CLab RHM 404AB SWE122E NN 404AB     404AB SWE311B RE  
605AB     605AB SWE233CLab MR 605AB SWE424CLab FBZ 605AB SWE231G JNT 605AB SWE331C MMR 605AB      
EngLab1     EngLab1     EngLab1     EngLab1 ENG123D KTO EngLab1 ENG123E KTO EngLab1      
Thrusday   
601AB     601AB SWE322 NI 601AB SWE222B AAS 601AB     601AB     601AB      
604AB SWE212B RR 604AB     604AB     604AB     604AB     604AB      
501AB     501AB SWE224B AB 501AB SWE213A KA 501AB SWE213B KA 501AB SWE213C KA 501AB      
502AB SWE313 AKS 502AB     502AB SWE333A TRK 502AB     502AB ACC124A SK 502AB SWE131A RE  
504AB SWE133F SSH 504AB     504AB SWE422D NI 504AB SWE435 MKS 504AB     504AB      
405AB     405AB ACC124B   405AB     405AB SWE311A RE 405AB SWE333B TRK 405AB      
406AB     406AB SWE112B NN 406AB SWE112B NN 406AB     406AB     406AB      
304AB     304AB     304AB SWE213BLab AKS 304AB     304AB SWE 132ALab SS 304AB SWE333BLab TRK  
404AB     404AB SWE231F JNT 404AB     404AB SWE 132CLab SS 404AB SWE112A NN 404AB AB SWE112ALab KBB  
605AB     605AB     605AB SWE133FLab SSH 605AB SWE231H JNT 605AB SWE422DLab NI 605 AB      
List of Faculty Members
DFH: Dr. Fokhary Hossain; DTB: Dr. Touhid Bhuiyan; AA: Dr. Md. Asraf Ali; MMR: Md. Mijanur Rahman; SA: Shikha Anirban; IR: Imtiazur Rahman; MKS: M. Khaled Sohel;  KS: Kaushik Sarker; TJ: Tasnuba Jesmin; FBZ: Fahad Bin Zamal; NN: Nazia Nishat; JNT: Jannatun Nahar Trishna; SS: Salma Sultana; RE: Rubaida Easmin; TRK: Tasnim Rahman Katha; AKS: Asif Khan Shakir; AB: Afsana Begum; RHM: Rayhan Hossain Mukul;  SSH: Sayda Sumbul Hossain Shamma; MY: Mohammad Yunus; AZ: Arifuzzaman; SJ: Soujanna Jafrin; SSK: Sakia Shabnam Kader; SIM: Shariful Islam Majumder; NR:Nabinur Rahman; SKR: Shahrear Khan Rasel; MR: Mushiqur Rahman; SH: Solaiman Hoque; KTO: Khan Touseef Osman; JI: Md. Zahirul Islam; TF: Tanjila Farah; KA: Kawsar Ahmed ; MH:  Maruf Hasan; TH: Tanzila Hoque; SRJ: Shazedur Rahim Joardar; AAS: Akhtar Ul Alam Shuvra;  RK: Rashed Karim; SR: Shohel Rana; NI: Nazrul Islam; RR: Rayhanur Rahman;TTR: Tasneem Tazeen Rashid; MMH: Md. Mahmudul Hasan; JM: Jeta Majumder; SK: Shahana Kabir; SHU: Shalauddin
 
 
 
                   Dr. Touhid Bhuiyan                  
                  Head                   
                       Department of Software Engineering.                  
Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (ClassRoutine_Fall15_V3.pdf)ClassRoutine_Fall15_V3.pdf103 kB655